ഭക്തകുചേല

Bhakthakuchela (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കൃഷ്ണകഥ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് അവതരണം. തന്റെ സതീർത്ഥ്യനാവാൻ പോകുന്ന കൃഷ്ണഭഗവാന്റെലീലകളെക്കുറിച്ച് ഗുരുവായ സാന്ദീപനിയോട് കുചേലൻ ചോദിച്ചറിയുന്നതായി. കൃഷ്ണലീലകളും രാസക്രീഡയും കംസവധവും ഈ ഭാഗത്ത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു.  കൃഷ്ണൻ നൽകിയ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു കഴിയുന്ന കുചേലൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അമരുന്നു. അവിൽ‌പ്പൊതിയുമായി കൃഷ്ണ സവിധം അണയുന്ന കുചേലന് സർവ്വസൌഭാഗ്യങ്ങളും കൃഷ്ണാനുഗ്രഹത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നു.

നിർമ്മാണം: 

bhaktha kuchela poster