ഹേ.. ദ്വാരകനാഥാ..

ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ?.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hey.. DhwarakaNatha..

Additional Info

Year: 
1961

അനുബന്ധവർത്തമാനം