മാനസവേദനയാര്‍ന്നു ഞാനും

 

മാനസവേദനയാര്‍ന്നു ഞാനും
മാസം പത്തു ചുമന്നല്ലോ
മാധവന്‍ തന്നെ മകനായ് പിറന്നിട്ടും
മാതാവിനിയലും ഭാഗ്യമില്ല 
(മാനസ.... )

കൊഞ്ചുന്ന കിളിപോലെ പിഞ്ചിളം ചുണ്ടില്‍
പഞ്ചാരച്ചിരി തൂകി വരുമോ (2)
അമ്മയ്ക്കഴലിതു തീരാന്‍ ചക്കര-
ഉമ്മയെനിയ്ക്കെന്നു തരുമോ 
(മാനസ.... )

Bhakta Kuchela | Manasa Vedana song