മിഥ്യ

Mithdhya
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്