മിഥ്യ

Released
Mithdhya
കഥാസന്ദർഭം: 

താൻ പട്ടിണിയും ദുരിതവുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നിർണ്ണായക ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സഹായിച്ച ഒരു ജ്യേഷ്ടസഹോദരനെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അയാളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സ്കാരൻ. പല സത്യങ്ങളും മറച്ചുവച്ച് കൊല്ലപെട്ടയാളുടെ സഹോദരനെ തന്നോടൊപ്പം ബിസിനസ്സിൽ പങ്കാളിയാക്കി അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം സാധിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ തനിക്കു പ്രിയപ്പെട്ടതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം നന്ദിയും കടപ്പാടും സ്നേഹവും ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കോഴിക്കോട്