സ്വാമി അയ്യപ്പൻ

Swami Ayyappan
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Sunday, 17 August, 1975