കിലുക്കം

Kilukkam
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ പിതാവിനെ അന്ന്വേഷിച്ചു ഊട്ടിയിൽ വരുന്ന അനാഥയായ നന്ദിനി ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായ ജോജിയുടെ സഹായത്തോടെ പിതാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
154മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 24 July, 1991
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഊട്ടി

Kilukkam