ശരത് സക്സേന

Sharat Saxena

ബോളിവുഡിലെ അഭിനേതാവ്.  മലയാളത്തിൽ കിലുക്കം, തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത്, നിർണ്ണയം, സി ഐ ഡി മൂസ, കിലുക്കം കിലുക്കാം പെട്ടി , തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു