നിർണ്ണയം

Released
Nirnayam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്ന കിഡ്നി വ്യാപാരവും പ്രമേയമാക്കുന്ന ചിത്രം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 24 January, 1995

nirnnayam poster m3db