ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ

Released
Daivathinte vikrithikal
കഥാസന്ദർഭം: 

പുരോഹിതനും അമച്വർ മായാജാലക്കാരനുമായ അൽഫോൺസച്ചൻ, ഫ്രെഞ്ചുകാർ മാഹി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ, മാഹിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി മാഹിയിൽ തുടരുന്നു. ജീവിതദുരന്തങ്ങൾ നേരിടാൻ മദ്യത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുന്ന അൽഫോൺസച്ചന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
108മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 March, 1994