ബാല്യസഖി

Balyasakhi
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 December, 1954

balysaghi movie image