മിസ് ഓമന

Miss Omana

സ്നേഹലത എന്ന പേരിലാണ് ബാല്യസഖി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചത്.