നല്ലതങ്ക

Nallathanka
കഥാസന്ദർഭം: 

"നല്ല തങ്കൈ" എന്ന തമിഴ് നാടോടി കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 14 January, 1950