മനോഹരമീ

മനോഹരമീ മഹാരാജ്യം ക്ഷുധാപരിപീഡിതം പാടേ
വിപൽക്കരമേതു വിധിയാലെ വരാനഴലീവിധം നാടേ

പ്രിയങ്കരരായ പൈതങ്ങൾ സ്വനാടിനു ഭാവി നേതാക്കൾ
വിശന്നിതാ വീണു ദയനീയം സഹായകരാരുമില്ലാതെ
അകാലത്തിൽ കൊടും തീയിൽ സ്വദേശം വെന്തൊടുങ്ങുമ്പോൾ

സ്വദേശം വെന്തൊടുങ്ങുമ്പോൾ
സഹായകരായിടേണ്ടും നാം നിരാശ്രയരായിതേവം ഹാ-

സഹോദരി വാഴ്വതോ സുഖമായ് സുതന്മാർ
മോദവാന്മാരോ സുതന്മാർ മോദവാന്മാരോ
കഥകളറിയാതെ ഞാനേവം സുഖാലസനായി വാഴാനോ.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Manoharamee

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം