പി വി കൃഷ്ണയ്യർ

Name in English: 
P V Krishna Iyer
Artist's field: