നിർമ്മല(1948)

Nirmala(1948)
നിർമ്മാണം: 

nirmala poster