ഇവളോ നിര്‍മ്മല

ഇവളോ നിര്‍മ്മലാ ഇവളോ നിര്‍മ്മലാ‌
ധനാശയാല്‍ നിന്ദിച്ചാള്‍ പാവന പ്രണയം (ഇവളോ )

ആശതന്‍ തൂമലരാല്‍ ഹാ മാല
ഞാന്‍ വൃഥാ തീര്‍ത്തു ഹാ (ഇവളോ )

അന്യയായോമലാള്‍ ദുര്‍വ്വിധിയാല്‍
ചപലാംഗനാഭാവ വഞ്ചിതഹൃദയം മേ (ഇവളോ )

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Ivalo Nirmala

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം