ശ്യാമള

Syamala
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 5

വി ദക്ഷിണാ മൂർത്തിയുടെ സംഗീതത്തിൽ പാടീയ , ‘അവരുണർന്നു’ എന്ന സിനിമയിലെ ‘ഇതു ജീവിതം താൻ ‘  എന്ന ഗാനം പാടി സിനിമയിലെത്തി.