ബട്ടർ‌ഫ്ലൈസ്

Released
Butterflies
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 July, 1993

butterflies movie poster