മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു

Mazha Peyyunnu Madhalam Kottunnu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 25 January, 1986