താളവട്ടം

Thalavattam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
1,986മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 9 October, 1986