ഒരു മുത്തശ്ശിക്കഥ

Oru muthassi kadha
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 March, 1988