അക്കരെയക്കരെയക്കരെ

akkare akkare akkare
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മദ്രാസ്, കാലിഫോർണിയ, ഹ്യൂസ്റ്റൺ

akkare akkare akkare poster

പോസ്ടറിനു നന്ദി Rajagopal Chengannur