തപസ്വിനി

Released
Thapaswini
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 September, 1971