കളഞ്ഞു കിട്ടിയ തങ്കം

Kalanju kittiya thankam - Malayalam Movie