മജസ്റ്റിക്ക്

Majestic

Studio

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മണ്ണ് കെ ജി ജോർജ്ജ് 1978