അലിഭായ്

Released
Alibhai (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പാളയം മാർക്കറ്റിന്റെ നേതാവായിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംരക്ഷിക്കാനായി അലിഭായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 15 August, 2007