പ്രകാശ് പയ്യാനക്കൽ

Prakash Payyanakkal

പ്രകാശ് പയ്യാനക്കൽ നടൻ, കോമഡി ആർടിസ്റ്റ്. ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രകാശ് പയ്യാനക്കലിന്റെ സിനിമകളിലെ കോമഡി സീനുളുടേയും കോമഡി പ്രോഗ്രാമുകളുടേയും വീഡിയോകൾ ഇവിടെ കാണാം.

Prakash Payyanakkal

https://www.youtube.com/playlist?list=UUWl-hqTcX0kiYOybUTYg04w