മാടമ്പി

Released
Madambi
കഥാസന്ദർഭം: 

പലിശക്കാരനായ ഗോപാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നും അനുജനിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അകലം പാലിച്ചു. അവനെ വെറുത്തിരുന്ന അമ്മയും അനുജനും ഒടുവിൽ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
143മിനിട്ടുകൾ