വിജയ് ഉലകനാഥൻ

Vijay Ulaganathan

ഛായാഗ്രാഹകൻ

മാടമ്പി, ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റർ, പുറംകാഴ്ചകൾ(കേരള കഫെ) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചു.