കമലദളം

Released
Kamaladalam
Tagline: 
ആമുഖം
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 March, 1992

ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് കേരളകലാമന്ദിരത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട നന്ദഗോപൻ എന്ന നൃത്താദ്ധ്യാപകൻ കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന് തിരികെ ജോലിയിൽ കയറുന്നു. മുഴുക്കുടിയനും അലസനുമായ നന്ദഗോപനെ വിദ്യാർത്ഥികളും സഹപ്രവർത്തകരും ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും അയാളുടെ കലാനിപുണത  അദ്ഭുതകരമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. തുടർന്ന്  പ്രണയവും സംഗീതവും നൃത്തവും പ്രതികാരവുമെല്ലാം കമലദളങ്ങളായി കഥയിൽ വിടരുന്നു.