രസതന്ത്രം

Released
Rasathanthram (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
156മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 20 March, 2006