കാർത്തിക തിരുവനന്തപുരം ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ്

Karthika Thiruvananthapuram

Camera Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം കെ ബി മധു 1999
പുന്നാരം ശശി ശങ്കർ 1995