മുടിയനായ പുത്രൻ

Mudiyanaya Puthran (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 December, 1961

mudiyanaya puthran poster