കെ എസ് ജോർജ്

K S George
കെ എസ് ജോർജ്ജ്-ഗായകൻ-ചിത്രം
Date of Birth: 
Thursday, 2 December, 1926
Date of Death: 
Sunday, 19 June, 1988
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 31

ഒന്നരദശാബ്ദത്തിലേറേ മലയാളനാടകപ്രേമികളുടെ മനം കവർന്ന ഗായകനായിരുന്നു കെ എസ് ജോർജ്ജ്. ആലപ്പുഴ ചെറിയ ഉണ്ണിത്താൻ ഭാഗവതരിൽ നിന്നും സംഗീതത്തിൽ ശിക്ഷണം നേടിയ ജോർജ്ജ്, ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. വീപ്ലവഗാനങ്ങളിലൂടെ നാടകലോകത്ത് വിരാജിച്ച അദ്ദേഹം , വക്കീൽ രാജഗോപാലൻ നായറും ജനാർദ്ദനക്കുറുപ്പും രാജാമണിയുമായി ഒരുമിച്ചാരംഭിച്ച ‘കെ പി എ സി‘യിലെ ഗായനകായിട്ടാണ് നാടകലോകത്തേക്ക് വന്നത്. ‘നിങ്ങളെന്നെ കമ്യൂണിസ്റ്റാക്കി ‘ , സർവ്വ്വേക്കല്ല് തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങൾ മലയാളികൾ മറക്കില്ല. പിന്നീട് കൈലാസ് പിക്സ്ചേഴ്സിന്റെ നാരായണൻ എന്ന നിർമാതാവ്  ‘കാലം മാറൂന്നു‘ എന്ന സിനിമയിലൂടെ ജോർജ്ജ്,  സിനിമാലോകത്തെത്തി. അതേ സിനിമയിലെ , സുലോചനയുടെ കൂടെ ആലപിച്ച  ‘ആ മലർ പോയ്കയിൽ ‘  എന്ന ഗാനം പ്രശസ്തമായി. 1989 ഇൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.