ഹരിശ്ചന്ദ്ര

Harischandra
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 17 March, 1955

harishchandra poster