ഹേ കളിയോടമേ പോയാലും

 

ഹേ കളിയോടമേ പോയാലും നീ സഖീ
ശ്യാമളവാനത്തില്‍ ശശിലേഖപോല്‍

തവസ്വര്‍ഗ്ഗസങ്കേതം വിദൂരം സഖീ
സ്വപ്നങ്ങളാല്‍ മോഹനം
ഈ മധുമാസ രജനിയാള്‍ മറയും മുന്‍പേ
അണയാം വിദൂരതീരം (2)
(ഹേ കളിയോടമേ ...)

ഹേ സുരതാരമേ തൂവുക നീ സഖി
താമരമാലകള്‍ ജലമാകവെ
ഹേ ചുടു വീചികേ മീട്ടുക നീ സഖി
പ്രേമത്തിന്‍ കോമള മണിവീണകള്‍

ഇനി വിസ്മരിച്ചീടാം വിശാലം ജഗം
ദു:ഖങ്ങളാല്‍ ദാരുണം
മനമലര്‍വല്ലിക്കുടിലിലെ പൂങ്കുയിലേ
അരുളൂ മുരളീരവം (2)
(ഹേ കളിയോടമേ ...)
 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Hey Kaliyodame poyalum

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം