ഹേ കളിയോടമേ

ഹേ കളിയോടമേ പോയാലും നീ സഖീ

ശ്യാമള വാനത്തിൽ ശശിലേഖ പോൽ

തവ സ്വർഗ്ഗ സംഗീതം വിദൂരം സഖീ

സ്വപ്നങ്ങളാൽ മോഹനം

ഈ മധുമാസ രജനിയാൾ മറയും മുൻപേ

അണയാം വിദൂരതീരം (ഹേ കളിയോടമേ..)

ഹേ സുര താരമേ തൂവുക നീ സഖി

താമരമാലകൾ ജലമാകവെ

ഹേ ചുടു വീചികേ മീട്ടുക നീ സഖി

പ്രേമത്തിൻ കോമള മണിവീണകൾ

ഇനി വിസ്മരിച്ചീടാം വിശാലം ജഗം

മനമലർവല്ലിക്കുടിലിലെ പൂങ്കുയിലേ

അരുളൂ മുരളീരവം (ഹേ കളിയോടമേ..)

----------------------------------------------------------

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
He Kaliyodame

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം