എം എസ് മാലതി

M S Malathy
1950's
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1