ശ്യാമളച്ചേച്ചി

Released
Syamalachechi-Malayalam Movie 1965
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 18 February, 1965