പരിയാനമ്പറ്റ

Pariyanampatta Kunjunni Namboothirippad
പരിയാനംപറ്റ കുഞ്ചുണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്