കാലം മാറി കഥ മാറി

Kalam Mari Katha Mari (Malayalam Movie)
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 May, 1987