ആയിരം കണ്ണുകൾ

Ayiram Kannukal (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1986