ആനന്ദ് സ്റ്റുഡിയോ

Anand Studio

Sound Recording

ശബ്ദലേഖനം/ഡബ്ബിംഗ്

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആയിരം കണ്ണുകൾ ജോഷി 1986
പിരിയില്ല നാം ജോഷി 1984