ശ്രീധരന്റെ ഒന്നാം തിരുമുറിവ്

Sreedharante Onnam Thirumurivu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 February, 1987

sreedharante onnam thirumuriv