സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ

Released
Sambavami yuge yuge
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 January, 1972