ബാല്യപ്രതിജ്ഞ

Released
Balyaprathinja
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 March, 1972

പുരുഷരത്നം എന്ന പേരിലാണ് ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും കുറേ വൈകി സത്യന്റെ മരണശേഷം ബാല്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന പേരിൽ പുറത്തു വന്നു