ഉദയം

Released
Udayam
കഥാസന്ദർഭം: 

ചതിയിലൂടെയും, വഞ്ചനയിലൂടെയും, സ്വാർഥതയിലൂടെയുമല്ല  ജീവിതം കെട്ടിപ്പൊക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിലൂടെയും, സന്മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയും, ഭ്രാതൃത്വത്തിലൂടെയുമാണ്  ജീവിതം കെട്ടിപ്പൊക്കേണ്ടത് എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന ചിത്രം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 March, 1973

udayam poster