ഉദയം

Released
Udayam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 16 March, 1973

udayam poster