പരീക്ഷ

Pareeksha
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 October, 1967