ദി ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് മൂവി

The Great Indian Road Movie
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 May, 2019

ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും, കഥവീട് എന്ന മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രത്തിനും ശേഷം സോഹൻലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ' ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റോഡ് മൂവി'