ബ്രഹ്മചാരി

Released
Brahmachari
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ, അതും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ, എന്തും സാധിച്ചെടുക്കാം എന്ന വാക്ക് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നുവോ, ഇല്ലയോ?  ഉത്തരം "ബ്രഹ്മചാരി" നൽകുന്നു.

സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 13 October, 1972